Artikel bahasa jawa

MBANGUN DEMOKRASI SING NJAWANI

            Kawit biyen bebrayan agung jawa wis kulina milih pangarsa lelandhesan system demokrasi. Sing gampang kadulu nalika milih kepala desa. Yen pemilihan kepala desa wis rampung lan sing mimpang utawa kapilih cetha wonge, dianggep wis beres lan kabeh rakyat rumangsa lega lila. Kabeh nglenggana yen sing kapilih kuwi pancen dipilih kanthi demokratis. Ing kene penak sing kalah bisa narima kanthi legawa jalaran sing bisa nemtokake rakyat liwat pemungutan swara kanthi langsung.

Bebrayan agung jawa uga wis nuduhake cak-cakane demokrasi ing wewengkon sing luwih lambat. Nalika pemilihan bupati lan gubernur sing wis kalaksanan ing pirang-pirang kabupaten lan propinsi ing tlatah jawa, kabeh lumaku kanthi lancer lan guyub. Yen isih ana sing diwenarni ontran-ontran umume jalaran ana perkaya liya sing ana gandheng cenenge karo aturan main sing during disarujuki bebarengan.

Beda karo pilkada ing tlatah sanjabane Pulo Jawa sing kerep diwernani cecongkrahan lan tumindak anarkisme. Kayadene sing wus kedadean ing Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, lan Papua ing babagan iki, cecongkrahan lan tumindak anarkis yektine mung candhakan, dene sebabe utawa mula bukane ora liya bebrayan agung sing during gelem narima rasa kalah kanthi legawa. Sing mimpang dianggep musuh lan dianggep duwe kepentingan dhewe sing bakal ngrugekake kepentingan sing kalah.

Nalika pemilu legislative lan pemilu presiden/wakl presiden kepungkur, sikap gotong royong kaya-kaya wis dadi pilihane bebrayan agung jawa. Papan sing kanggo pemungutan suara utawa TPS digawe dening panitya pemungutan suara utawa TPS digawe dening panitia pemungutan suara utawa TPS utawa PPS tembayatan karo warga. Nalika kuwi pemilu dianggep dadi hajatane kabeh warga Negara sing duwe hak kanggo milih lan dipilih.

Yen mindeng lakune pemilu utawa pilkada sing nuwuhake dredah, umume amarga ana pihak-pihak tinamtu sing njarag ngrusak kahanan kanthi cara sing ora bener. Kepara saben cecongkrahan ngono mau mesthi ana preman sing melu-melu utawa dijak melu-melu.

Tumrap warga bebrayan agung, wus semestine nolak maneka werna tumindak premanisme sing bisa gawe ruwete laku demokrasi. Kajaba kuwi, premanisme sing ana gayutane karo politik uga jumbuh kalawan piwulang agama apa wae, uga piwulang etika lan wulang wuruk liyane.

Gandheng cenenge karo budaya jawa,saben gaweyan sing nglibatake rong pihak sing bakal menang utawa kalah, mesthi tansah sinartan pepeling supaya sing menang aja umuk lan sing kalah aja ngamuk. Pitutur becik iku kudu dadi gegebengan jalaran yen ana pihak sing kalah mesthi bakal kuciwa, dene pihak sing menang bakal rumangsa merem. Kanthi pepeling, sing menang aja umuk lan sing kalah aja ngamuk, kaajab urip bebrayan agung tetep ayem lan tentrem.

Yen uwal saka gegebengan kuwi mau, saben ana sing umuk banjur mincing amuk. Mula kanggone bebrayan agung jawa, umuk lan amuk padha-padha mbebayani lan saru. Cethane, saben ana pihak sing kalah bisa ngamuk amarga pihak sing menang padha umuk.

Mula saka kuwi, kabeh pihak sing melu pemilu taun iki prelu sarujuk lan padha-padha gelem nolak sikap lan tumindak umuk lan amuk. Lan wulangan luhur jawa, pihak sing menang prayogane ngrangkul pihak sing kalah linambaran sikap andhap asor. Kuwi demokrasi sing njawani.

 

KEMBANG WIJAYAKUSUMA

Ngrembug pulo Nusakambangan yen ora ana tembung Kembang Wijayakusuma katone ora genep. Jalaran pancen ing kono anane Kembang Wijayakusuma duwe daya lan pangaribawa mirunggan, tumrap warga/pendhudhuk sakiwa tengene utawa malah sumebar ing Nusakambangan. Jalaran kembang mau mujutake kembang kang aneh utawa ghaib, mula ora wurung dadi pocapan sakabehe wong kang krungu. Ing mangka nyata orane during ngerti apa sejatine pethingane. Mung marga anehe kuwi utawa ghaibe kuwi nganti bisa ndhayani marang sakabehe wong ing Nusantara.

Kembang kang duwe teges aneh, jalaran kembang mau mung sepisan metune kembang mau mung sepisan metune kembang, tur wanci jam rolas bengi. Saengga angel banget meruhi wetune kembang. Wektu mono duwe watak kang beda yaiku ora gumantung jarum jam, uga klebu sangat lan wanci ketiga apa rendheng. Mula ora saben wong bisa meruhi kembange. Dadi pancen repot banget yen arep meruhi metune kembang kudu bisa meruhi watak-watake wancine, uga kudu bisa meruhi wayahe/wektu jumedhule kembang. Nanging nadyan wus ngerti samubarange, during mesthi yen bisa weruh wetune kembang gumantung wonge dhewe kanga arep weruh iku duwe karep apa, karep becik lan ala, kanggo dhiri pribadi apa kanggo keperluwan sosial, iku wae kudu dilambarisesirih yaiku ngurang-ngurangi mangan lan ngombe, turu, kekarepan liyane kang ora ana sambung rapete. Ewadene nadyan mangkono during mesthi bisa weruh, jalaran ananekabegjan, kanugrahan iku kabeh gumantung Pangeran yaiku Gusti Allah.Malah ana ing wewengkon Banyumas Kembang Wijayakusuma dianggo jeneng. Kadhangkala arane usaha/dagang, paguyuban, jeneng took lan uga kanggo jeneng kesatuan militer/TNI, amrih kabeh mau nampa kanugrahan, angsar asaka kembang kang dianggep duwe kekuatan batin mau.

Kembang mau kasebut ghaib, jalaran pancen wetune kembang mau mung sepisan saben taune, iku wae ora ajeg saben dina apa, tanggal pira, jam pira, tur wanci bengi. Kanggo ancer-ancer wetune kembang mau mung kanthi titen, yaiku saben jam rolas bengi utawa luwih pirang menit, saben taune, bakune sakwise jam rolas bengi. Kathi mangkono sapa kang kepingin weruh kudu bisa niteni nalika kembange. Lan kudu bisa nyrateni jalaran kembang mau sawise mekrok, sawetara dhetik wis kuncup maneh. Tur maneh kudu niteni wite kembang aja nganti kleru, pancen manut warga wewengkon kono kembang mau mujutake kembang kang dhuwe watak ghaib.

Semono andharan sawetara babagan Pulo Nusakambangan kang kebak petilasan lan papan wisata kang bisa katurake.

Mung wae manut ujare kandha, sing bisa weruh lan methik kembang mau ora saben uwong. Nanging kang isih ana gayutane karo para ratu ing tanah jawa, utawa tedhak turune para ratu ing Tanah Jawa, utawa tedhak turune para ratu iku wae sing antuk nugraha ning pangeran. Ora saben tedhak turune bisa, nanging uga sakirane wus antuk nugraha.

 

Iklan

Perihal mtcdempet
wong dempet kecamatan dempet kabupaten demak jawatengah indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s